רשת בינלאומית

רתויב בוטה תואנולמל רפסה תיב

רתויב בוטה תואנולמל רפסה תיב

לומתא ךרענש (Worldwide Hospitality Awards) םיימואלניבה תואנולמה יסרפ לש 71-ה סנכה ךלהמב תימואלניבה חוריאה תיישעת לש עוצקמ ישנא ףלאמ רתוי סניכ רשאו ,6172 רבמבונב 71-ה ,ברעב הלש םיסופמקה 53 לע לטאו תצובק התכז ,דנרג הל זירפ לטנניטנוקרטניא ןולמבש הרפוא םלואב

.םייתרקוי תודסומ 16-מ רתוי ןיבמ "רתויב בוטה תואנולמל רפסה תיב" ראותב םלועה יבחרב םירוזפה

.לטאו תצובקב ןומאו הרכה ךכב תאטבמה המלש היישעת וז

 

ולוכ עוצקמה לש הריחבה ,לטאו תצובק

 

תויהל ,תרושקתהו תורייתה תיישעת ,םיקסעה םלועמ ימואלניב םיטפוש רבח ידי לע הרחבנ לטאו תצובק בוטה תואנולמל רפסה תיב" ראותה לע םירחתמה תודסומ 16 ךותמ םייפוסה םידמעומה תשולשמ תחא


.םלועב "רתויב

תימואלניבה הצובקה ,לטאו וז התייה ,דרופסקואו גאהב תואנולמל רפסה יתב ומכ םידדומתמ לומ
.סקטב וחכנש עוצקמה ישנא 7111 ןיבמ תחצנמל הרחבנ רשא תוריית-תואנולמ לוהינ דומילל הנושארה

םיפתושל לטאו הבח הזה יתרקויה סרפה תא יכ ריכזה ,לטאו תצובק לש דסיימהו אישנה ,ןבס ןלא
51,111-ל םג ומכ ,תוחמתהל םיטנדוטסה תא םהילא םילבקמה םיפתושה םיקסעל ,הלש םירומלו
.ולוכ םלועב דובכב לטאו תא םיגציימו םיחילצמש םירגובה

 

םיאנולמה היפתושו לטאו ןיב םיקודה םיסחי לש םינש 53

.םלועב תולודגה תויאנולמה תוצובקה םע םידימעו םייבויח ,םיקודה םיסחי לטאו הווט ,התמקה זאמ
;םיימדקא םיצעויכו םינחובכ ,דמלמה לגסב עוצקמ ישנא לש בוליש ןוגכ תונוש תורוצ םישבול ולא םיסחי
,סופמקב םיסנכ לש הרוצב תיעוצקמ תוברועמ ;תונולמב תוחמתה וא/ו ישעמ ןויסינל םיטנדוטס לש הלבק
.CirVat ,לטאו תצובק לש ירקחמה תעה בתכב םירמאמ םוסרפ ,ןחוב ירקמ חותינ

 

צור קשר עם ואטל
VATEL TEL AVIV
Michael SEBBAN
טל. +972 (3) 60 06 687
  מצא את תכנית ההכשרה המתאימה לך

בשלושה צעדים
כמה קליקים יספיקו!

מרקו פולו
תלמידים - היפתחו כלפי העולם הגדול

למידע נוסף
התמחות בתואר שני
מנהל במלונאות הבינלאומית

למידע נוסף